free html site templates

KOMPETANSEMÅL

Her kan du lese hvordan prosjektet passer inn i norsk, samfunnsfag, KRLE og mediefag, og valgfaget med "innsats for andre.

Et grenseløst skoleprosjekt tar utgangpunkt i Leger Uten Grensers liste over glemte kriser, og kan godt brukes tverrfaglig . Elevene kan bli satt sammen i grupper og sammen utforske og sette seg inn i én eller flere av krisene. Det er også mulig at elevene arbeider med oppgaven på egenhånd, men erfaringsmessig fungerer dette best som gruppearbeid. 

Her kan de diskutere sammen og sette spørsmåltegn ved hvorfor noen kriser får mer oppmerksomhet enn andre. Under forslag til oppgaver er det også satt opp flere punkter som elevene skal diskutere før de utfører oppgaven. Vi oppfordrer også elevene til å være kildekritiske og søke kunnskap utover bare Leger Uten Grensers arbeid. På den måten får elevene utforske sin kritiske tenkning, samtidig som de kan gå i dybden på én eller flere glemte kriser.

Vi erfarer at skoleprosjektet hvert år bidrar til engasjement, utforskertrang og ikke minst skaperlyst til å belyse én eller flere av de glemte krisene .

Videre på denne siden kan du lese hvordan skoleprosjektet passer inn i kompetansemålene i de ulike fagene. 

SAMFUNNSFAG

 • bruke samfunnsfaglige metoder og digitale ressurser i egne undersøkelser, presentere funn ved hjelp av digitale verktøy og drøfte hvor gyldige og relevante funnene er
 • vurdere på hvilke måter ulike kilder, inkludert fortellinger og kart, gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege vår forståelse
 • drøfte hvordan framstillinger av fortiden, hendelser og grupper har påvirket og påvirker folks holdninger og handlinger
 • utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur
 • reflektere over hvordan mennesker har kjempet og kjemper for forandringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirket av geografiske forhold og historisk kontekst
 • sammenligne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, bosettingsmønstre og demografi i forskjellige deler av verden i dag
 • gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av sentrale historiske og nåtidige konflikter og reflektere over om endringer av noen betingelser kunne ha endret konfliktene
 • gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av terrorhandlinger og folkemord, som holocaust, og reflektere over hvordan ekstreme holdninger og ekstreme handlinger kan forebygges
 • utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, menneskers liv og likestilling og likeverd

NORSK

 • Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i egen skriving, i samtaler og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • Planlegge og gjennomføre ulike former for faglige presentasjoner
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike sjangre og for ulike formål, tilpasset • mottaker og medium
 • Skrive tekster med funksjonell tekstbinding, variert ordforråd og riktig tegnsetting og mestre ordbøying og rettskriving
 • Bruke fagspråk og kunnskap om setningsoppbygning, tekststruktur og sjanger i samtale om skriving og bearbeiding av tekster
 • Lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer

KRLE

 • Undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn
 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
 • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

MEDIER OG KOMMUNIKASJONSFAG

 • Planlegge, produsere og presentere sammensatte medietekster
 • Bruke ulike virkemidler i utforming av innhold og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper i ulike mediekanaler
 • Vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon
 • Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid
 • Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier

MED INNSATS FOR ANDRE

 • Kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid
 • Planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe
 • Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe
 • Presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører

Les mer om punkter elevene kan diskutere i grupper her under
 FORSLAG TIL OPPGAVER? upartisk // nøytral // uavhengig